Aankoop

Koopovereenkomst
Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als overeenkomst van verkoop en koop, is een overeenkomst, waarbij de koper een koopprijs betaalt aan de verkoper, die op zijn beurt de eigendom van een goed overdraagt aan de koper. In Nederland zijn regels over de koopovereenkomst opgenomen in Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Ter bescherming van consumenten zijn veel regels over de koopovereenkomst van dwingend recht ('consumentenkoop'). Deze regels zijn van toepassing bij de koop van zaken die een consument van een professionele verkoper afneemt en als de zaak geen woning is. Dat een bepaling van dwingend recht is, wil zeggen dat bepalingen in een koopcontract waarin wordt afgeweken van de regels uit de wet, verboden zijn en met een simpel telefoontje of briefje kunnen worden vernietigd, waarna ze niet meer gelden. De regels ter bescherming van de consument zijn afkomstig van de Europese Unie.

De koop is een species, een ondersoort, van de bovensoort algemeen.

Verbintenis
De koper heeft recht op het product in de staat, waarvan hij redelijkerwijze mocht uitgaan. Dat noemt men het conformiteitsvereiste. Een schroothandelaar kan dus geen al te hoge eisen stellen aan een loop/sloopauto; een koper mag van een nieuw product binnen de gebruikelijke garantietermijn een redelijk gebruik verwachten overeenkomstig de prijs. De verkoper heeft recht op een redelijke prijs. Als de verbintenis, ook wel rechtsplicht, niet of niet correct wordt nagekomen, kan nakoming van de overeenkomst worden gevorderd. Maar ook kan de koop ontbonden worden, al dan niet in combinatie met schadevergoeding. De ontbinding kan buitengerechtelijk gebeuren, dat wil zeggen door partijen onderling, dan wel gerechtelijk, dat wil zeggen door de rechter.

Aankoop
De koop wordt gesloten op het moment dat zowel koper als verkoper met de overeenkomst instemmen. De levering van de zaak kan op hetzelfde ogenblik gebeuren als de betaling, dat is juridisch dan een samenval van rechtsmomenten. Maar de levering kan ook vroeger of later geschieden. Bij koop op afbetaling kan ook een eigendomsvoorbehoud worden gemaakt, zodat de koper pas eigenaar wordt als de laatste betalingstermijn is voldaan. Winkeliers stemmen vaak al van tevoren in met de koopprijs door de prijzen zichtbaar op het product te vermelden. Zij zijn dan verplicht het goed voor de aangegeven prijs te leveren, ook als het een vergissing betreft, mits die prijs redelijk is. Als op een nieuwe auto van 50.000 euro een prijskaartje prijkt van één euro, lijkt het niet redelijk voor dat bedrag levering te vorderen, tenzij duidelijk is gemaakt, dat het hier een bijzondere actie betreft. Het ligt dan meer voor de hand, dat de prijs bijvoorbeeld verkeerd is afgedrukt. Als een aspirant-koper dan toch levering zou vorderen voor één euro, kan door de autoverkoper bij de rechter een beroep worden gedaan op de redelijkheid en billijkheid.

Aankoopbegeleiding Breda Taxatieservice

Het is begrijpelijk dat bovengenoemde begrippen voor u geen alledaagse kost is. Gelukkig is dat voor ons wel het geval. Wanneer u ons inschakelt om u te begeleiden bij het aankoopproces van uw nieuwe woning, kunt u veel geld en tijd besparen. Door onze professionaliteit, ervaring en kennis kunnen we een optimale aankoopprijs en voorwaarden bereiken.

We begeleiden u van de bezichtigingen tot aan de notaris.

Voor een exacte omschrijving van onze service kunt u contact met ons opnemen middels onderstaand formulier. Een aankoopmakelaar neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.Uw gegevens
Gegevens aan te kopen woning (indien bekend)